شورای راهبردی

شورای راهبردی متشکل از 9 کمیته تخصصی (اجرایی) و برخی از اعضای مسئولین کمیته‌های استانی در قالب شوراي راهبردی که در دوره‌ي زمانی مشخص با هدف برنامه ریزي کلان و بلند مدت، نظارت و هدایت فعالیت‌هاي اجرائی انجمن، تشکیل جلسه داده و با پیگیري مصوبات، نتایج عملکرد آنها را کنترل می نماید.

شورای راهبردی وظیفه حل مشکلات و تسریع فعالیت‌هاي انجمن را دارد.

رییس شورا

رییس انجمن ورزش یوگا رییس شورای راهبردی می‌باشد. با شرح وظایف مشروحه زیر:

 • کنترل و نظارت کلان بر روند برنامه هاي اجرایی انجمن
 • حضور در جلسات دوره اي شورای راهبردي به منظور بررسی پیشرفت موضوعات مرتبط با اهداف انجمن
 • تعیین اعضاي شورای راهبردي و صدور حکم براي هر یک از اعضا
 • مشارکت در اولویت بندي برنامه ها و پیشرفت و تصویب نهایی پروژه هاي اجرایی
 • تصویب و تأیید بودجه مورد نیاز جهت اجراي برنامه ها
 • نظارت بر روند تدوین مفاد آموزشی انجمن
 • نظارت بر اجراي مصوبات شورای راهبردی

دبیر شورا (مدیر اجرایی)

 • ارائه مشاوره به رئیس شورا راهبردي جهت اتخاذ تصمیمات کلان انجمن در راستاي اجرای پروژها
 • ارائه مشاوره به رئیس شورا راهبردي جهت انتخاب اعضا
 • تهیه طرح اولویت بندي و تصویب پروژه ها و برنامه هاي بهبود و ارائه آن به رئیس شورای راهبردی
 • تعیین بودجه و راهکارهای جذب منابع مالی مورد نیاز به منظور اجراي هر یک از پروژه ها
 • ارزیابی و پیشنهاد مدیران پروژه ها جهت تصویب در شورای راهبردي
 • نظارت بر چگونگی اجراي پروژه ها و حضور در جلسات کنترل پیشرفت آنها
 • بررسی و رفع موانع و مشکلات احتمالی
 • ایجاد هماهنگی بین کمیته های اجرایی

اعضاي شورا

مشخصات اعضاي شورا (حداقل شرایط احراز):

 • کلیه اعضا می بایست آشنایی کافی و جامعی با ساختار انجمن و وظایف واحدهاي آن برخوردار باشند.
 • علاقمند به فعالیت در کارهاي تیمی بوده و زمان کافی را در اختیار تیم بگذارند.
 • در حوزه فعالیت خود تسلط کامل داشته باشند.
 • وظایف عمومی اعضاي شورا
 • حضور به موقع در جلسات شورا بر اساس برنامه دریافتی از دبیر
 • مطالعه دستور جلسه و آمادگی جهت حضور در جلسات
 • تسري موضوعات مطروحه در شورا به دیگر کارشناسان ذیربط
 • جمع آوري اطلاعات لازم از حوزه هاي مختلف جهت ارائه در جلسات
 • ارائه شفاف و صحیح اطلاعات و مشارکت در تدوین برنامه ها
 • برقراري تعامل مناسب با دبیر

نحوه تشکیل جلسات

شورای راهبردی بطور عادي هر ماه یکبار با اطلاع قبلی و طی دعوت منشی شورای راهبردی تشکیل جلسه می دهد. در موارد لزوم جلسه فوق العاده به دعوت دبیر شورا تشکیل میگردد.

تذکر: چنانچه به هر دلیل تشکیل شورا در زمان مقرر میسر نگردد، در اولین فرصت ممکن با هماهنگی لازم نسبت به تعیین تاریخ تشکیل جلسه اقدام خواهد شد.

جلسات شورای راهبردی به صورت ماهانه و کمیته های تخصصی( اجرایی) هر 15 روز یکبار تشکیل خواهد شد.

جلسات با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن براي کلیه اعضاء لازم الاجرا می باشد.

تصمیمات جلسه شورا راهبردی بعد از امضاي رئیس کمیته رسمیت یافته و لازم الاجرا میباشد. مسئولیت ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجراي مصوبات به عهده دبیر شورا می باشد.

تنظیم دستور کار جلسه

دبیر شورا مسئولیت تنظیم دستور کار جلسات را بر عهده دارد.

چهار چوب دستور کار هر جلسه، قبل از شروع جلسه توسط دبیر شورا ابلاغ می گردد.

تذکر: هر زمان که طرح فوري موضوعاتی در جلسه شورا ضرورت یابد، اعضاء می توانند مراتب را حداکثر3 روز قبل از تشکیل جلسه با هماهنگی دبیر شورا در دستور کار جلسات قرار دهند.

نحوه اداره جلسات

اداره جلسات شوراها بر عهده رئیس ،نواب ، دبیر و یا هر شخصی که رئیس شورا انتخاب می کند خواهد بود.

تنظیم صورتجلسات

صورتجلسات باید در قالب فرم مشخص و مخصوص تنظیم گردد و حداقل شامل موارد زیر باشد:

 • محل، تاریخ و ساعت شروع و پایان جلسه
 • فهرست حاضرین و غائبین
 • خلاصه گفتگوها و موضوعات
 • موضوعات دستور کار
 • تصمیمات اتخاذ شده، مسئول پیگیري و زمان پیگیري.
 • پیگیري اقدامات انجام شده و موارد تحقق نیافته مصوبات جلسه قبلی و علل عدم انجام آن در صورتجلسه بعدی قید گردد.